අක්කරයක ඉඩම විකිණීමට

135c McCallum Rd, Colombo 01000, Sri Lanka
Rs 80,000

Land Features

  • 12 feet road

Details

කිරිඳිවැල මැද්දේගම
ගුරු ගම්මාන පාරේ
අක්කරයක ඉඩම විකිණීමට පර්චසයක්  80,000/=
(මිල ගනන් සාකච්ඡා කල හැකිය)

අමතන්න – 0715656062 / 0759683489

  • ID: 6514
  • Published: February 26, 2021
  • Last Update: February 26, 2021
  • Views: 200