ගම්පහ උඩුගම්පොල කාමරයක් හා නාන කාමරයක් විකිණීමට

Udugampola, Sri Lanka
Rs 255,000

House Features

  • 12 feet road

Details

උඩුගම්පොල පාසල අසල
නිරවුල් ඔප්පු
බැංකු ණය ලබාගත හැක
ජලය විදුලිය සහිතව
ගම්පහට 4km

  • ID: 11356
  • Published: January 30, 2023
  • Last Update: January 30, 2023
  • Views: 32