ගම්පහ උඩුගම්පොළ නගරයට නුදුරින් පර්චස් 16 බිම් කොටස