පර්චස් එකක් ලක්ශ 10යි. පර්චස් 56ක් ඇත

Pahalagama, Gampaha, Sri Lanka
Rs 56,000,000

Land Features

  • Electricity and Water Supply

Details

පර්චස් 56ක ඉඩමකි.

  • ID: 5504
  • Published: December 20, 2020
  • Last Update: December 20, 2020
  • Views: 203