පර්චස් එකක් ලක්ශ 10යි. පර්චස් 56ක් ඇත

Pahalagama, Gampaha, Sri Lanka