පර්චස් 15 පරකන්දෙනිය ලක්ෂ 55/- තාප්පය ඇත ගනේමුල්ල km 1.5 – නුවර පාරට km 1.5 0719344515

Gemunu Mawatha, Sri Lanka

Land Features

  • 12 feet road
  • Boundary wall
  • Electricity and Water Supply

Details

පර්චස් 15 පරකන්දෙනිය
ලක්ෂ 55/-
තාප්පය ඇත
ගනේමුල්ල km 1.5 – නුවර පාරට
km 1.5

0719344515

  • ID: 5973
  • Published: January 21, 2021
  • Last Update: January 21, 2021
  • Views: 255