ජාඇල,වැලිගම්පිටිය,බන්ඩිගෝඩ

52/A/2, Bandigoda Church Road, Ja-ela - Ganemulla Rd, Ja-Ela, Sri Lanka
Rs 5,500,000
  • ID: 6417
  • Published: February 17, 2021
  • Last Update: February 17, 2021
  • Views: 600