ඉඩම හා නිවස 39.53 පර්චස්

122c Sooriyapaluwa Rd, Eldeniya, Sri Lanka
Rs 16,800,250

House Features

  • 12 feet road

Details

ඉම්බුල්ගොඩ
රාජසිංහ මාවත
කඩවත අධිවේගී මාර්ගයට 5 km කි.
# නුවර පාරට 1 km (කාපට් සහිත රාජසිංහ මාවත මායිම්ව)
# ඉඩම 39.53 පර්චස්
# නිදන කාමර 03 කි
# උණු වතුර සහිත නාන කාමර 01 කි
# විසිත්ත ශාලාව
# කෑම කාමරය
# පැන්ට්රි කබඩ් සමඟ මුළුතැන්ගෙය
# වෙරෙන්ඩා සහිත
# පිරිසිදු ඔප්පු
# බැංකු ණය සුදුසුකම්
# පූර්ව අනුමැතිය මත පමණක් පරීක්ෂා කිරීම පර්චසයකට රු .425,000 / =
0772445019

  • ID: 6808
  • Published: March 19, 2021
  • Last Update: March 19, 2021
  • Views: 495