කඩවත ඇල්දෙනිය – පරකන්දෙනිය පර්චස් 42ක්

4th Ln, Eldeniya, Sri Lanka
Rs 16,800,000

Land Features

  • 12 feet road

Details

කඩවත ටවුම ලගින්ම නිස්කලන්ක පරිසරයක පහස විදින්න පර්චසය 400,000 සිට

ඉක්මණින් විකිණීමට.
– කඩවත නගරයට 5 km – විනාඩි 10යි
– නුවර පාරට 1.2 km – විනාඩි 3යි
– ගනේමුල්ල නගරයට 5 km – විනාඩි 12යි
– අධිවේගී පිවිසුමට 4 km
– ළමා උද්‍යාන, ව්‍යායාම මංතීරු අත ලගින්ම
– මුලු ඉඩම පර්චස් 42යි – අවශ්‍යනම් කොටස් පර්චස් 21 බැගින් කොටස් දෙකකට මිලදී ගත හැක.
(කොටස් දෙකකට ලබා ගන්නේ නම්, පර්චසය රුපියල් 450,000 බැගින් වේ.)

අමතන්න 0767 44 50 70

සම්පූර්න වීඩියෝව සදහා Link එක Click මත කරන්න

Video

Plans

ICKE8397.JPG

  • ID: 6936
  • Published: April 6, 2021
  • Last Update: April 6, 2021
  • Views: 525