ඉඩමක් කුලියට දීමට ඇත.

Rs 2,600,000

Land Features

  • 15 feet road
  • Electricity and Water Supply

Details

ගල්වල හංදිය (සබාව පාරේ 500 m දුරින්) පර්චස් 7 ක ඉඩමක් විකිණීමට
නිරවුල් ඔප්පු
පර්චසය 3.75.(කතා කරගත හැක.)
0713132318/0761743160

  • ID: 7665
  • Published: July 23, 2021
  • Last Update: July 23, 2021
  • Views: 329