ගම්පහ උඩුගම්පොල Millanium state house for quick sale

Rs 6,500,000

House Features

 • 10 feet road
 • Boundary wall
 • Calm environment
 • Easy access to Schools and Hospitals
 • Electricity
 • Facing a paddy field
 • Price negotiable
 • well water

Details

ගම්පහ උඩුගම්පොල millenium states හි perches 15 k යට තට්ටුව සෑදූ නිවස ඉක්මනින් විකිණීම ට
නිරවුල් ඔප්පු
සියලු පහසුකම් ඉතා නුදුරින්
සිතියම දක්වා ඇත

Plans

20220822_184211.jpg

 • ID: 10423
 • Published: August 22, 2022
 • Last Update: August 22, 2022
 • Views: 189