මිනුවන්ගොඩින් අගනා නිවස සමග පර්චස් 15 විකිනිමට

undefined
Rs 330,000

House Features

  • 12 feet road

Details

සින්නක්කර ඔප්පු මිනුවන්ගොඩ වටරවුමට කි.මි 2 වේයන්ගොඩ ගුවන්තොටුපල ප්රධාන මාර්ගයට මිටර 800 ජලය විදුලිය අතුලු සියලු පහසුකම්.මිල සාකචිචා කරගත හැක

  • ID: 5568
  • Published: December 25, 2020
  • Last Update: December 25, 2020
  • Views: 503