මිරිගම ප්‍රධාන මාර්ගයට මුහුණලා අංග සම්පූර්ණ නිවසක් විකිණීමට

Rs 9,800,000

House Features

  • Ceiling Fans
  • Cement floor
  • Price negotiable
  • proximity to a Highway Entrance
  • Residential area
  • well water

Details

මිරිගම පස්යාල ප්‍රධාන මාර්ගයට මුහුණලා
මීරිගම නගරයට 4 km දුරින්ද
වියාපාරික ස්ථානයක් සඳහා සුදුසුය

  • ID: 5582
  • Published: December 25, 2020
  • Last Update: December 25, 2020
  • Views: 557