දංකොටුවට නුදුරින් අගනා බිම් ඉඩමක් විකිනීමට ඇත…..ඉදිකර අවසන් වු ගෙදරක් සමග…. වැඩි විස්තර දැනගැනීමට ව්මසන්න

Land Features

  • 20 feet road
  • Easy access to Schools and Hospitals
  • Electricity and Water Supply
  • Facing a paddy field
  • Land within city limit

Details

දංකොටුවට නුදුරින් අගනා බිම් ඉඩමක් විකිනීමට ඇත…..ඉදිකර අවසන් වු ගෙදරක් සමග….

Paches 31.6

…..දංකොටුව town එකේ ඉදල 4km….
වැඩි විස්තර දැනගැනීමට ව්මසන්න….

විමසීම – Tel- 0779728929
Nishanthi lakmali

Plans

Land Home 1.jpeg

Land Home 2.jpeg

Land Home 3.jpeg

Land Home 4.jpeg

Land Home 5.jpeg

Land Home 6.jpeg

Land Home 7.jpeg

Land Home 8.jpeg

Attachments

  • ID: 5002
  • Published: November 9, 2020
  • Last Update: November 9, 2020
  • Views: 292