නගරයෙන් අක්කරයකට වැඩි ඉඩමක් එක්ක අංගසම්පූර්ණ දෙමහල් නිවසක්

B228, Sri Lanka
Rs 35,000,000

House Features

  • 15 feet road

Details

For all info plz go through this video

අක්කරයකට වැඩි ඉඩමත් එක්ක අනර්ඝ අංගසම්පූර්ණ දෙමහල් නිවස ඉතාම හදිසි අවශයතාවයක් නිසා ඉතා ඉක්මනින්ම විකිනීමට ඇත.මිල බොහෝ සෙයින් අඩු කොට ඇත.

ඉඩමේ වටිනාකමට පමණක් මිල
ඉක්මන් කරන්න.

කටානෙන් පර්ච් එකක් ලක්ශ 2ට වැඩියි
ලක්ශ 2ක් තිබ්බත් ඉඩමට විතරක් ලක්ශ 325 ට වැඩියි.

ගෙදරයි ඉඩමයි දෙකම ලක්ශ 350කට.
ඒකත් බලල කරල මිල ගනන් අඩු කරගන්න පුළුවන්

Video

  • ID: 7601
  • Published: July 18, 2021
  • Last Update: July 18, 2021
  • Views: 354