අගනා ඉඩමක් විකිණීමට

Piriwena Rd, Sri Lanka
Rs 6,000,000

Land Features

 • 15 feet road
 • Calm environment
 • Coconut land
 • Easy access to Schools and Hospitals
 • Electricity and Water Supply
 • Residential area
 • Square land

Details

ඌරාපොල බෝපැත්ත පිරිවෙන පාරේ පිහිටි පර්චස් 76ක ඉඩම ඉක්මනින් විකිණීමට
අඩි 15 පාර සහිතයි
ඌරාපොලට කිලෝමීටර් 1.5යි
ප්‍රධාන පාරට මීටර් 300යි
බැංකු ණය පහසුකම්
විදුලිය
මිල ලක්ෂ 60යි
0701863016

 • ID: 5547
 • Published: December 22, 2020
 • Last Update: December 22, 2020
 • Views: 404