කිරිදිවැල නගරයේ සිට මිනිත්තු 5ක දුරින් .

Rs 1,350,000

Details

කිරිදිවැල නගරයේ සිට මිනිත්තු 5ක දුරින්
පර්චස් 13 .5ක අගනා ඉඩමක්
ඉතාමත් අඩු මිලකට

  • ID: 5249
  • Published: December 3, 2020
  • Last Update: December 3, 2020
  • Views: 304