නිවස විකිණීමට

Kumballoluwa, Veyangoda, Veyangoda, Sri Lanka
Rs 4,900,000

House Features

  • 12 feet road

Details

පිරිසිදු ඔප්පු සහිතයි නිදහස් වටපිටාව සියලුම පහසුකම් සහිත අගනා නිවස මුදල් හදිස්සියක් නිසා ඉක්මනින් විකිණීමට ඇත

  • ID: 5619
  • Published: December 27, 2020
  • Last Update: December 27, 2020
  • Views: 602