පර්චස් 7 , හතරැස් ඉඩම

96 Vijaya Kumarathunga Mawatha, Wattala 11300, Sri Lanka
Rs 60

Details

පර්චස් 7 , හතරැස් ඉඩම

එඩෙිරමුල්ල දුම්රියපොළට 500m,
සාන්ත ජෝශප් විදුහලට 650 m,
විද්‍යාසාධක මහා විද්‍යාලයට 650 m,
සාන්ත සෙබස්තියන් විදුහලට 1.4 km,
කිරිබත්ගොඩට 15 min,
කඩවතට 15 min,
කඩවත අධිවේගී මාර්ගයට 20min,
ගණේමුල්ලට 30 min,
රාගමට 15 min,
වත්තලට 7 min,

තෙකලා විදුලිය ,ජලය සහ දුරකථන සියලු පහසුකම් , පුළුල් මාර්ග
නිරවුල් ඔප්පු

ඉක්මනින් විකිණීමට
පරීක්ෂා කිරීමෙන් පසු මුදල කතා කරගත හැක

0714275391

  • ID: 10526
  • Published: September 8, 2022
  • Last Update: September 8, 2022
  • Views: 147