බෙලිඅත්ත නගරයෙන් ඉඩමක්

Rs 72,000

Land Features

 • 10 feet road
 • Calm environment
 • Coconut land
 • Easy access to Schools and Hospitals
 • Electricity and Water Supply
 • Land within city limit
 • Price negotiable

Details

බෙලිඅත්ත නගරයෙන් වටිනා පර්චස් 76ක ඉඩමක් වහා විකිණීමට.
නිරවුල් ඔප්පු. තනි අයිතිකරු.
නගරයට මීටර් 500යි.
අධිවේගී පිවිසුමට, බෙලිඅත්ත දුම් රිය ස්ථානයට නුදුරුව
පාසල් වෙලඳසැල්, බැංකු, රෝහල සහ රජයේ ආයතනවලට ඉතා ආසන්නව
මිළ ගනන් සාකච්චා කල හැක. 071 8191142

 • ID: 5972
 • Published: January 21, 2021
 • Last Update: January 21, 2021
 • Views: 192