💢ඉක්මනින් දියුණුවෙන බෙලිඅත්ත නගරයට නුදුරින්. 💢ඉඩමක් විකිණීමට ඇත. 💢 ව්‍යාපාරයකට ඉතාමත් සුදුසුයි. 💢පාරට මුහුණලා පිහිටා ඇත. 💢 අම්පිටිය වැව අභියස. 💢 zed එක අසළ 💢 පර්චස් එකක් ඉතාමත් අඩු මුදලකට. 💢 පර්චස් 9 ක කොටසක් ඇත. 💢 වැඩි විස්තර සදහා විමසන්න = 0779101458