ලුනුගම්වෙහෙර අක්කර 2.5 කුඹුරු ඉඩම විකිණීමට

Rs 5,000,000

Land Features

  • 12 feet road

Details

ලුනුගම්වෙහෙ, කුඩාගම්- 03 අක්කර 2 1/2 ක කුඹුරු ඉඩමක් විකිණීමට ඇත. වටිනාකම රු. ලක්ෂ 50 කි. ලුනුගම්වෙහෙර ජලාශ මගින් වගාකටයුතු සදහා ජලය සපයනු ලබයි.

  • ID: 4645
  • Published: October 13, 2020
  • Last Update: October 17, 2020
  • Views: 359