නගරයෙන් පර්චස් 22.5 ක ඉඩමක් අඩුවට

Rs 3,200,000

Land Features

 • 8 feet road
 • Boundary wall
 • Calm environment
 • Easy access to Schools and Hospitals
 • Electricity and Water Supply
 • Land within city limit
 • proximity to a Highway Entrance
 • Residential area

Details

බණ්ඩාරගම බටහිර 663B ග්‍රාම සේවා වසමේ, නගරයට කිට්ටුවෙන් අඩු මිලට වැඩි බිම් ප්‍රණාමයක් හොයන  කෙනෙක් ට වටිනව. . නගරයට, කීල්ස් ,කාගීල්ස් ,පීස හට් ,දිවා රාත්‍රි වැඩ පෙට්ට්‍රල් ශෙඩ්, වලට ත්‍රීවීල් ගාස්තු රු 60/= දුර. අදිවේගී ගැලනිගම පිවිසුමට විනාඩි 5 දුර,අඩි 8 කොන්ක්‍රීට් පාර  .කාපට් කිරීමට නියමිත අඩි 26 ප්‍රදාන මර්ගයට මීටර් 60 ක් දුරින් පිහිටා ඇත. පොඩි ගෙවල් 4 ක් හදල කුලියට දුන්නත් අද වටිනාකමට රුපියල් 60000/= අවම උපයන්න පුලුවන් . 0711220012

Plans

download.jpeg

 • ID: 8166
 • Published: October 8, 2021
 • Last Update: October 8, 2021
 • Views: 278