පර්චස් 9ක ගෙය සහ ඉඩම

Rs 3,200,000

House Features

 • 10 feet road
 • Calm environment
 • Easy access to Schools and Hospitals
 • Electricity and Water Supply
 • proximity to a Highway Entrance
 • Residential area
 • Tiled floor
 • Unfurnished
 • well water

Details

බණ්ඩාරගම බටහිර 663B ග්‍රාම සේවා වසමේ, නගරයට කිට්ටුවෙන් අඩු මිලට වැඩි බිම් ප්‍රණාමයක් හොයන කෙනෙක් ට වටිනව මිල ලක්ශ 32/=. . නගරයට, කීල්ස් ,කාගීල්ස් ,පීස හට් ,දිවා රාත්‍රි වැඩ පෙට්ට්‍රල් ශෙඩ්, වලට ත්‍රීවීල් ගාස්තු රු 60/= දුර. අදිවේගී ගැලනිගම පිවිසුමට විනාඩි 5 දුර, කොන්ක්‍රීට් පාර .කාපට් කිරීමට නියමිත අඩි 26 ප්‍රදාන මර්ගයට මීටර් 40 ක් දුරින් පිහිටා ඇත. . 0711220012

 • ID: 8198
 • Published: October 11, 2021
 • Last Update: October 11, 2021
 • Views: 343