බණ්ඩාරගම පිළියන්දල ප්‍රධාන පාරට ආසන්නයේ නිවස සමග ඉඩම

Boralu Ketiya Rd, Sri Lanka
Rs 16,000,000

House Features

 • 15 feet road
 • Boundary wall
 • Calm environment
 • Ceiling Fans
 • Easy access to Schools and Hospitals
 • Electricity and Water Supply
 • Fully furnished
 • Garage
 • Open Kitchen
 • Price negotiable
 • proximity to a Highway Entrance
 • Tiled floor
 • well water

Details

කාමර 4 යි, කෑම කාමරයයි, කුස්සි දෙකයි නාන කාමර 2 යි ගැරිජ් එකයි
සම්පුර්ණ ටයිල් කල පොළව
සම්පුර්ණ සිවිලිම
දොර ජනෙල් උළුඅහු කොස් ලී
නිවාස වටේම තාප්පය
කොන්ක්‍රීට් මිදුල
විදුලි, දුරකථන, ලිං ජලය සහ නල ජල පහසුකම් සියල්ල

මිල ගණන් ඉඩම බැලීමෙන් පසුව කැමති ආකාරයට වෙනස්කරගත හැකියි ඉක්මනින් අමතන්න 0755827345

 • ID: 4777
 • Published: October 19, 2020
 • Last Update: October 21, 2020
 • Views: 716