හොරණ ගෝවින්නේ ඉඩමක් විකිණීමට

Opalla Rd, Govinna, Sri Lanka
Rs 3,000,000

Land Features

  • Calm environment
  • Electricity and Water Supply
  • Price negotiable
  • Swarnaboomi Deed

Details

රූඩ් 3 පර්චස් 33 (අක්කරයකට ආසන්නයි)
ස්වර්ණභූමි ඔප්පු
ඉඩම ආසන්නයටම කාපට් මාර්ග
ඉඩමට කොන්ක්‍රීට් යෙදූ මාර්ගය
විදුලිය සහිතයි
වගාවකට හෝ ආගමික ස්තානයක් ගොඩනැගීමට හෝ නිස්කලංක පරිසරයක නිවසක් සෑදීමට සුදුසුයි
දැව ලබාගැනීමට හැකි ගස් වර්ගද සහිතයි
මාර්ග දෙකකින් හොරණ නගරයට ලගා විය හැක
ගෝවින්න හරහා 285 බස් මාර්ගයෙන් හොරණට 12Km
ඉළිඹ හරහා හොරණට 10Km

  • ID: 7021
  • Published: May 3, 2021
  • Last Update: May 3, 2021
  • Views: 424