120 බස් පාරට විනාඩි 5යි ඉතා ඉක්මණින් විකිණීමට ඇත

Rs 8,000,000

Land Features

 • 15 feet road
 • Boundary wall
 • Calm environment
 • Easy access to Schools and Hospitals
 • Electricity and Water Supply
 • Land within city limit
 • Price negotiable
 • proximity to a Highway Entrance
 • Residential area

Details

120 බස් පාරට විනාඩි 5යි
මුදල්ඉ හදිසියක් මත ඉක්මණින් විකිණීමට ඇත

 • ID: 7015
 • Published: April 30, 2021
 • Last Update: April 30, 2021
 • Views: 479