පානදුර රත්නපුර ප්‍රධාන මාර්ගය සමීපෙන් ඉඩමක්

P4QW+3C, Ingiriya, Sri Lanka
Rs 3,000,000

Land Features

  • 20 feet road
  • Boundary wall
  • Easy access to Schools and Hospitals
  • Electricity and Water Supply
  • Facing a paddy field
  • proximity to a Highway Entrance

Details

• පානදුර රත්නපුර ප්‍රධාන පාරට 300m
• පිරිසිදු ඔප්පු
• බැංකු ණය
• තෙකලා විදුලිය
• නල ජලය
• ඔබගේ බිම් කොටස අදම වෙන් කරවා ගන්න
• පර්චසය 300,000/- සිට
• 📞0711 827 927

  • ID: 10262
  • Published: July 28, 2022
  • Last Update: July 28, 2022
  • Views: 150