නිවස විකිණීමට

Rs 5,500,000

House Features

  • Boundary wall

Details

කලුතර රේන්දපල පයාගල පරේ නිවස සමග පර්චස් 21ඉඩම විකිණීමට. දොඩම්ගොඩ අදිවෙගී මර්ගයට 5km දොඩම්ගොඩ නගරයට 1.5km නිස්කලංක පරිසරය. 071-2830569/0766340918

  • ID: 4306
  • Published: September 8, 2020
  • Last Update: September 8, 2020
  • Views: 541