නිවස සහ ඉඩම විකිනීමට

Rs 6,000,000

House Features

  • 20 feet road

Details

කලුතර,තෙබුවන…
පර්චස් 43යි

කොටස් දෙකකින් යුත් සාලය
කාමර 4
නානකාමර 1
මුලුතැන්ගෙය
කෑම කාමරය
නිරවුල් ඔප්පු

ඉඩමේ පොල්ගස් 4ක් කොස්,මහෝගනී ගස් ඇත. ජල විදුලි පහසුකම් සහිතයි,

ඉක්මනින් විකිණීමට ඇත.මිලගනන් සදහා විමසන්න. 0763571128(කසුන්)

  • ID: 8030
  • Published: September 15, 2021
  • Last Update: September 15, 2021
  • Views: 340