මතුගම කළුතර ප්‍රදාන පාර අසලින් ඉඩමක් විකිනිමට ( Land for Sale Near Kalutara Matugama main rd)

G39J+52V, Matugama, Sri Lanka
Rs 228,000

Land Features

  • 12 feet road
  • Calm environment
  • Easy access to Schools and Hospitals
  • Electricity and Water Supply
  • Residential area

Details

මතුගම කළුතර ප්‍රදාන පාර අසලින් ඉඩමක් විකිනිමට ( Land for Sale Near Kalutara Matugama main rd)
* මතුගම කළුතර ප්‍රදාන පාරට 150m
* බිම් කොටස් කිහිපයක්
* ප්‍රාදේශීය සභා අනුමත නිරවුල් සින්නක්කර ඔප්පු සහිත ඉඩමක්
* ඉතාම නිස්කලoක පරිසරයෙන් අගනා ඉඩමක්
* තැනිතලා ඉඩමකි
* යටදොල මහකොස්ගහමුල්ල
* මතුගම නගරයට 4km
* දොඩoගොඩ අධිවේගී පිවිසුමට 4km
* තාර යෙදු පාරට මුහුනලා
* විදුලිය, දුරකථන පහසුකම්
* පර්- 228,000.00 සිට
* අමතන්න – 070 1897355 / 071 1572738

  • ID: 9032
  • Published: February 11, 2022
  • Last Update: February 11, 2022
  • Views: 256