පානදුර 23 පර්චස් නිවස

Nalluruwa, Panadura, Sri Lanka
Rs 7,500,000

House Features

  • 12 feet road
  • Cement floor
  • Easy access to Schools and Hospitals
  • Electricity and Water Supply
  • Price negotiable
  • proximity to a Highway Entrance

Details

1 කි මි ගාලු පාරට නල්ලුරුව පානදුර 23 පර්චස් නිවස සමඟ රු 75 Lacks 0714948199

  • ID: 4802
  • Published: October 19, 2020
  • Last Update: October 19, 2020
  • Views: 690