වාද්දුවට නුදුරින් අඩක් නිම කළ නවීන දෙමහල් නිවස ඉක්මනින් විකිණීමට.

171 Ariyawansa Mawatha, Wadduwa 12560, Sri Lanka
Rs 18,500,000

House Features

 • 20 feet road
 • Boundary wall
 • Calm environment
 • Easy access to Schools and Hospitals
 • Electricity
 • Electricity and Water Supply
 • Garage
 • Partly completed
 • Price negotiable
 • Residential area
 • Water Supply

Details

වාද්දුවට නුදුරින් මොල්ලිගොඩ ආරියවංස නාහිමි මාවතේ අඩක් නිම කළ නවීන දෙමහල් නිවස ඉක්මනින් විකිණීමට.

පර්චස් – 10
වර්ග අඩි – 2490
නිදන කාමර – 4
නාන කාමර – 02
පහළ මාලේ මුළුතැන් ගෙය
කෑම කාමරය
ආලින්ද – 02
උඩුමහල් එළිමහන් ආලින්දය
විශාල ප්‍රමණයේ ගරාජය

පදිංචියට ඉතාමත් සුදුසු වටපිටාවකි.

ගාළු පාරට – 1.1 km

වාද්දුව මැදි විදුහලට – 900 m

නිරවුල් ඔප්පු.

ලක්ෂ – 185 යි.
(මිළ ගණන් සාකච්ඡා කළ හැක )

ප්‍රාදේශීය සභාවේ පූර්ණ අනුමැතිය ඇතිව වාස්තු විද්‍යානුකූලව ඉදිකර ඇත.
ගැණුම් කරුවන් පමණක් අමතන්න.

 • ID: 10804
 • Published: October 19, 2022
 • Last Update: October 19, 2022
 • Views: 80