වාද්දුව ගාලුපාර පෙනෙන දුරිනි ඉඩමක්

Rs 6,900,000

Land Features

  • 12 feet road

Details

❌ ඉක්මනින් විකිණීමට ❌

✅ පර්. 12ක ඉඩම

✅ ඉඩමේ සිට ගාලුපාරට මීටර් 20

✅ ගාලුපාරේ ගොඩ පැත්තේ පිහිටා ඇත.

✅ නිරවුල් ඔප්පු සහිත ඉඩමකි

✅ Super Market එකට මීටර 75

✅ ඉන්ධන පිරවුම් හලට 750m

✅ Pharmacy එකට මීටර 50

✅ ජාතික පාසැලට මීටර 250

✅ දුම්රිය ස්ථානයට මීටර 500

✅ සියලුම පහසුකම් සහිතයි

❌ පර්චස් එකක් 575,000

❌මිල ගනන් සාකච්ඡා කල හැක

❌ Call- 0711301151

  • ID: 8916
  • Published: January 21, 2022
  • Last Update: January 21, 2022
  • Views: 221