නුවර, දිගනට ආසන්නයේ පර්චස් 40ක් සමඟ අඩක් නිම කල නිවසක්

Digana, Sri Lanka
Rs 6,400,000

Land Features

  • 12 feet road
  • Price negotiable
  • ID: 8402
  • Published: October 24, 2021
  • Last Update: October 24, 2021
  • Views: 348