නුවර, දිගනට ආසන්නයේ පර්චස් 40ක් සමඟ අඩක් නිම කල නිවසක්

Digana, Sri Lanka