මහනුවර දර්ශනීය පරිසරයක පිහිටි ඉඩමක් ඉක්මනින් විකුණනු ලැබේ.

Rs 6,500,000

Land Features

  • 10 feet road
  • 20 feet road

Details

මහනුවර දර්ශනීය පරිසරය ක පිහිටි ඉඩමක් ඉක්මනින් විකුණනු ලැබේ.
මහනුවර නගරයට කි.මී:8
පිවිසුම් මාර්ග 2කි.
(හන්තානින් කී.මී: 8
අම්පිටියෙන් කී.මී: 8)
අම්පිටිය ගාල්තැන්න පාරේ පිහිටා ඇත.
ප්‍රදාන පාරේ සිට 900m දුරින්.
ඉඩම පර්චස් 40කි.
ඉඩම දෙපස පොඩි ඇල මාර්ගයකි.
දර්ශනීය කදුවලල්ලක් දිස්වේ.
නිවාඩු නීකේතනයකට,වගාවකට වඩාත් සුදුසු වේ.
සින්නක්කර ඔප්පු ඇත.
price : 65 lak

Land for sale in Kandy
Located on Ampitiya Galtenna Road.
8 km to Kandy city
There are 2 access roads.
(from Hantana km: 8 km from Ampitiya: 8 km)
The land is 40 perches.
There is a small canal on either side of the land.
A spectacular mountain range appears.
Ideal for a holiday resort, a plantation.
Freehold deeds are available.
price : 65 lak

  • ID: 9334
  • Published: April 20, 2022
  • Last Update: April 20, 2022
  • Views: 207