ඉඩමක් විකිණීමට

Land Features

  • Electricity and Water Supply
  • Price negotiable

Details

මහනුවර,කුණ්ඩසාලේ,ගම් උදාවට ආසන්නයේ පුරන් වූ කුඹුරු ඉඩමක් විකිණීමට

  • ID: 7350
  • Published: June 29, 2021
  • Last Update: June 29, 2021
  • Views: 441