ලංකාතිලක ඉඩමක් විකිණිමට ඇත

Lankathilake Junction, Gadaldeniya Road,, Kandy, Sri Lanka
Rs 3,300,000

Land Features

  • 8 feet road
  • Electricity and Water Supply
  • Price negotiable

Details

මහනුවර ලංකතිලක රජමහා විහාරයට 1km නුදුරින් පර්චස් 22කක ඉඩමක් විකිනීමට ඇත. පිලිමතලාව නගරයට 4km ලංකාතිලක ,ඇම්බැක්ක ,
ගඩලාදෙනිය.රනවන ,නෙල්ලිගල වැනි පූජනීය ස්තාන සදහා විනාඩි කිහිපයකින් ලගා විය හැක .අඩි 6 පාරක් ඉඩමට යෑමට ඇති අතර පර්චස් 1 ලක්ශයකි .සින්නක්කර පිරිසිදු ඔප්පු වේ .0754396231 කතා කරන්න .❤️

Plans

IMG-20201123-WA0003.jpg

  • ID: 5168
  • Published: November 25, 2020
  • Last Update: November 25, 2020
  • Views: 404