ඉඩමක් විකිණීමට

Rs 4,625,000

Land Features

  • Easy access to Schools and Hospitals
  • Price negotiable
  • Square land

Details

මාගම්මන පන්සල පාරට යාබදව පිහිටා ඇති මෙම ඉඩම ඉතා ඉක්මනින් විකුනනු ලැබේ.
මිල ගනන් සාකච්ඡා කර ගත හැක.

  • ID: 12401
  • Published: May 28, 2023
  • Last Update: May 28, 2023
  • Views: 89