මහදෙනිය Mahadeniya (තල්දුව – මීවිතගම පාර) පර්චස් 12.30 ක අගනා ඉඩමක්

B408, Sri Lanka
Rs 3,136,500

Land Features

  • 8 feet road

Details

මහදෙනිය. (තල්දුව – මීවිතගම පාර)
පර්චස් 12.30 ක අගනා ඉඩමක්.
( ප. 1 ක් රු.255,000/-)

විදුලිය හා නළ ජලය සමඟ, සුන්දර කුඩා ගඟකට ආසන්නව, සුන්දර නිදහස් පරිසරයක් සහිතව.

* අවිස්සාවේල්ලට – 9 km – 12 min
* කොළඹට – 62 km – 1 h 27 min
* කටුනායකට – 47 km – 1 h 20 min

වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න: 0765660001

Thalduwa – Meewithagama Road – Mahadeniya, 12.30P land for sale.

(1P = 255,000/-) Clear documents(with 15 years paththiru documents).

2nd plot from the road

* Avissawella – 9 km – 12 min
* Colombo – 2 km – 1 h 27 min
* Katunayake – 47 km – 1 h 20 min

Electricity+Water(Borewell and pipe line)

Nice location, near to beautiful stream, Calm environment. Foundation done for two story house with Plan.

More Details Call: 0765660001

(Whatsapp +971544438680)

  • ID: 7134
  • Published: May 6, 2021
  • Last Update: May 6, 2021
  • Views: 436