ඉඩම සහිත නිවස ඉක්මණින් විකිණීමට

Deraniyagala, Sri Lanka
Rs 3,900,000

House Features

  • 10 feet road

Details

කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ දැරණියගල ,කැන්දලන්ද මාර්ගයේ යටිවෙල තැපැල් කාර්යාලය අසල , අක්කර 1/2ක ඉඩම සහිත ගෙදර ඉක්මණින් විකිණීමට.
බස් මාර්ගයේ සිට නිවසට 100mයි.
අඩි 10 පාර කොන්ක්‍රිට් කර ඇත.
මිල ගණන් සාකච්ඡා කරගත හැකී.
0719662958 / 0769965818,

  • ID: 10256
  • Published: July 28, 2022
  • Last Update: July 28, 2022
  • Views: 157