රුවන්වැල්ල – ගලිගමුව අතරින් පර්චස් 50ක වටිනා ඉඩමක්

Rs 3,800,000

Land Features

  • Calm environment
  • Electricity
  • Rubber land
  • Tea land

Details

රුවන්වැල්ල සහ ගලිගමුව අතර ඇති කුරුනෑගොඩ යන ප්‍රදේශයේ පර්චස් 50ක ඉඩමක් ඉතා ඉක්මනින් විකිනීමට ඇත. රුවන්වැල්ල- ගලිගමුව ප්‍රදාන මාවතේ සිට 1KM හමාරක් පමන ඇතුලට වීමට ඇති මෙම ඉඩම තේ වගාව , රබර් වගාව සහ ඕනෑම වගා ආශ්‍රිත කටයුතු සදහාද යෝග්‍ය වේ. මිල ගනන් කතා කරගත හැක. ස්තූතී

  • ID: 11896
  • Published: April 6, 2023
  • Last Update: April 6, 2023
  • Views: 33