සියලු පහසුකම් සහිත නිවස සහ ඉඩම විකිණීමට

Kegalle ,dimbulgarmuwa
Rs 9,500,000

Details

කෑගල්ල නගරයට 3 km. සියලු පහසුකම් සහිත නිවස( නිදන කාමර 07/කෑම කාමර 01/බාත් රෑමි 01යි/ ගරාජ් 01)සහ ඉඩම (පර්චස් 42.5) විකිණීමට ඇත .0774355780

  • ID: 5595
  • Published: December 26, 2020
  • Last Update: December 26, 2020
  • Views: 525