මාවනැල්ල මාකෙහෙල්වල ප්‍රධාන බස් මාර්ගයට මුහුනලා පර්චස් 15 හා 20 තැනිතලා ඉඩම් කැබලි 2ක් විකිණීමට ඇත. අඩි 10′ පාර. මාවනැල්ල රබුක්කන පාරට 300m. සියලු පහසුකම් සහිත මාවනැල්ල ප්‍රධාන නගරයටම 5km. නිරවුල් ඔප්පු. ජලය සහ විදුලිය. පර්චසයක් 95,000/= (මිල ගනන් සාකච්ඡා කල හැක) – 0760343541 / 0760568657

Rs 3,325,000

Land Features

  • 10 feet road

Details

මාවනැල්ල මාකෙහෙල්වල ප්‍රධාන බස් මාර්ගයට මුහුනලා පර්චස් 15 හා 20 තැනිතලා ඉඩම් කැබලි 2ක් විකිණීමට ඇත. අඩි 10′ පාර. මාවනැල්ල රබුක්කන පාරට 300m. සියලු පහසුකම් සහිත මාවනැල්ල ප්‍රධාන නගරයටම 5km. නිරවුල් ඔප්පු. ජලය සහ විදුලිය. පර්චසයක් 95,000/= (මිල ගනන් සාකච්ඡා කල හැක) – 0760343541 / 0760568657

  • ID: 5680
  • Published: January 2, 2021
  • Last Update: January 2, 2021
  • Views: 491