ගිරිඋල්ල නගරයෙන් නිවසක් සමග පර්චර්ස් 14 ක ඉඩමක් විකිනීමට

Rs 5,000,000

Details

ගිරිඋල්ල නගරයෙන් නිවසක් සමග පර්චර්ස් 14 ක ඉඩමක් විකිනීමට
Call – 076 8 828 661

  • ID: 10573
  • Published: September 17, 2022
  • Last Update: September 17, 2022
  • Views: 131