කිතලව නගරයේ අගනා ඉඩමක් විකිණීමට.(පර්චස් -15)[0711760910]

F455+HVG, Kurunegala, Sri Lanka
Rs 2,900,000

Land Features

  • 20 feet road
  • Electricity and Water Supply
  • Land within city limit
  • Price negotiable
  • Square land
  • water supply

Details

කුලියාපිටිය -කුරුණෑගල මාර්ගයට මිටර 100.
නිවසක් හො ව්‍යාපාරික ස්ථානයකට වටිනා ඉඩම.
කුලියාපිටිය නගරයට මිනිත්තු 10.
නාරම්මල නගරයට මිනිත්තු 18.
ඉක්මනින් විකිණීමට.
contact-0711760910.

  • ID: 11342
  • Published: January 30, 2023
  • Last Update: January 30, 2023
  • Views: 30