කුලියාපිටියේ රන් ඉඩමක් ( අක්කර 2)

Kuliyapitiya, Sri Lanka
Rs 30,000,000

Land Features

  • 10 feet road
  • 15 feet road

Details

හරි හතරැස් පාරවල් 2කට මැදිව , ගෙයක් සහා ලිදක් වහිත වටිනා ඉඩම

  • ID: 10859
  • Published: October 29, 2022
  • Last Update: October 29, 2022
  • Views: 65