සුපිරි ඉඩමක් කුලියාපිටිය අවටින්

G382+37 Kamburapola, Sri Lanka
Rs 1,725,000

Land Features

  • 10 feet road

Details

කුලියාපිටිය නගරයට විනාඩි 05,
සියලු පහසුකම් සහිතයි,
නිරවුල් ඔප්පුව

Plans

CamScanner 01-03-2021 15.22.50_2.jpg

Attachments

  • ID: 8877
  • Published: January 5, 2022
  • Last Update: January 5, 2022
  • Views: 154