කුරුණෑගල – ගනේවත්ත මාර්ගයේ පිහිටි ව්‍යාපාරික ස්ථානය සමඟ නිවස විකිණීමට.

B300, Sri Lanka
Rs 6,700,000

Commercial building / Space Features

  • Price negotiable

Details

කුරුණෑගල නගරයට ආසන්නව , කුරුණෑගල – හිරිපිටිය -ගනේවත්ත ප්‍රධාන පාරට මුහුණලා පිහිටි ව්‍යාපාරික ස්ථානය සමඟ නිවස විකිණීමට.

⚫උඩු මහල නිවස. පහත මහල ව්‍යාපාරික ස්ථානය.
⚫ජල , විදුලිය ඇතුලු සියලු නාගරික පහසුකම් වලින් සමන්විතයි.
⚫දැනට පවතින ව්‍යාපාරයේ බලපත්‍රය සමඟ වුවද ලබා දිය හැක.
⚫පිරිසිදු ඔප්පු.
⚫පර්චස් 07යි.
⚫මිල ලක්ෂ 67යි. (මිල ගණන් සාකච්චා කරගත හැක.)

වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න (0725493176)

  • ID: 4746
  • Published: October 17, 2020
  • Last Update: October 17, 2020
  • Views: 357