කුරුණෑගල නගර සිමාවෙන් ඉඩමක් විකිණීමට

Golden Gate Rd, Kurunegala, Sri Lanka
Rs 6,500,000

Land Features

  • 20 feet road
  • Coconut land

Details

කුරුණෑගල නගර සිමාවෙන් ඉඩමක් විකිණීමට

12 perch

Rs 65,00,000

📞 0774102436

  • ID: 7729
  • Published: July 27, 2021
  • Last Update: July 27, 2021
  • Views: 384