ඉක්මනින් විකිණීමට

Daraluwa, Sri Lanka
Rs 1,800,000

Land Features

  • Electricity and Water Supply
  • Facing a paddy field
  • Price negotiable

Details

මීගමුව-කුරුණෑගල පාරට 4 km
මාකදුර ප්‍රදේශයේ
දාරලුව- දූලියද්ද
කෝන්ගොඩ පාරට ආසන්නව පර්චස් 28.3 ක අගනා ඉඩමක් විකිණීමට ඇත නිවසක්ද ඇත.
ග්‍රාමීය ප්‍රදේශයක් නිදහස් පරිසරය
නිරවුල් ඔප්පු තෙකලා විදුලිය
ලක්ෂ 18
විමසීම් -0772282206-0703104645

Plans

0BBBB727-C90E-4E4A-98DF-B0B26794A01E.jpeg

Attachments

  • ID: 5365
  • Published: December 11, 2020
  • Last Update: December 11, 2020
  • Views: 241